• Mobil 0944 350 833
 • colneporadenstvo@gmail.com
 • Novozámocká 32, 960 01 Zvolen

Povolenie - SHS (AEO) a zjednodušené postupy


Čo je to SHS? Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS) je firma, ktorá je usadená na colnom území únie, splnila kritériá stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 952/2013 a získala osvedčenie SHS, v anglickom jazyku známe ako AEO - Authorized Economic Operators.


Čo je to AEO certifikát? Certifikát AEO je ľahko rozpoznateľnou známkou kvality
v medzinárodnom obchode. Medzinárodné colné orgány a spoločnosti vedia, že držiteľ tohto certifikátu je spoľahlivý subjekt. Vedia, že takáto firma bola preverená so strany colných orgánov, je finančne zdravá, fyzická bezpečnosť a kontrola tovaru od výroby cez skladovanie až po prepravu vyhovuje bezpečnostným a colným požiadavkám.


Kde všade platí certifikát AEO? Osvedčenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únii a na základe medzinárodných dohôd aj v tretích štátoch napr. USA , Japonsko a Čína.


Kto vydáva certifikát AEO u nás? Certifikačným úradom v Slovenskej republike je Colný úrad Žilina. Doba platnosti vydaného osvedčenia AEO je neobmedzená. Colné orgány však monitorujú, či držiteľ aj po vydaní osvedčenia spĺňa naďalej potrebné kritériá.


Aké sú výhody povolenia AEO?

 • nižší počet fyzických kontrol zásielok s tovarom a kontrol dokladov;prioritné zaobchádzanie so zásielkami, ak sú vybrané ku kontrole
 • možnosť požiadať o konkrétne miesto pre vykonanie takejto kontroly
 • výhody v súvislosti so zabezpečením colného dlhu napr. zníženie záruky
  na 30%, 50%, 0% pre všetky colné režimy
 • ľahšie získanie povolení na osobitné colné režimy, ľahšie získanie zjednodušených postupov
 • výlučne iba držiteľ osvedčenia AEO typ C môže využívať povolenie na zjednodušený postup - centralizované colné konanie
 • Čerpajte z výhod, ktoré vám ponúkajú colné orgány v rámci celej EÚ a zabezpečte si tak prestížne postavenie v medzinárodnom obchode.

Čo sú to zjednodušené postupy?


Zjednodušené postupy sú moderné prostriedky na zrýchlenie komunikácie medzi firmou a colnou správou. Colník ako človek nezasahuje do procesu preclievania. Schválením týchto postupov si zabezpečujete preclenie úplne sami alebo prostredníctvom zvoleného zástupcu.


Aké druhy zjednodušených postupov poznáme?

 • zápis do evidencie deklaranta: tovar je predkladaný na mieste schválenom colným úradom formou colného vyhlásenia napr. vo vašej firmei
 • zjednodušené colné vyhlásenie: nemusí obsahovať niektoré údaje a sprievodné doklady nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich príslušný colný režim, vyžaduje sa podanie dodatočného colného vyhlásenia)
 • centralizované colné konanie: umožňuje podať colné vyhlásenie na miestne príslušnom colnom úrade a tovar predložil colným orgánom na inom colnom úrade nielen v rámci SR, ale aj v iných členských štátoch EÚ
 • schválený vývozca : doklady o pôvode tovaru si vystavujete sami

Ponúkame spoluprácu pri vybavení certifikátu AEO alebo zjednodušených postupov:

 • formou colného poradenstva
 • formou spracovania žiadosti a jej príloh
 • komunikáciu a konanie pred colnými orgánmi až do získania povolení

Naše poslanie


Spracujeme žiadosti a potrebné prílohy.
Komunikujeme s colnými orgánmi.
Poradíme Vám, ako profitovať
zo zjednodušených postupov .
Zabezpečime potrebné školenia


Naše ciele


Zefektívnime chod firemnej logistiky.
Získame výhody SHS (AEO) pre Vás:
-prednostné vybavovanie na CÚ
-lepšie cenové ponuky prepravcov
-zníženie colných záruk